Chef Gift

Food Solutions Chef Manager

ผู้อยู่เบื้องหลังการคิดค้นสูตรและสร้างสรรค์เมนูต่าง ๆ ของ เดบิค ประเทศไทย

Chef Gift

Food Solutions Chef Manager

ผู้อยู่เบื้องหลังการคิดค้นสูตรและสร้างสรรค์เมนูต่าง ๆ ของ เดบิค ประเทศไทย

About Chef Gift

เชฟกิฟต์ เริ่มต้นจากความชอบในการลิ้มลองอาหารและขนมที่หลากหลาย แล้วเกิดสงสัยว่าเมนูเหล่านั้นทำออกมาได้อย่างไร มีขั้นตอนและส่วนผสมอะไรบ้าง แล้วจึงเริ่มศึกษาในโรงเรียนสอนทำอาหารในประเทศไทย เรียนรู้ ลองผิดลองถูก จนมีโอกาสไปสะสมประสบการณ์ทำขนมที่ Burj Al Arab ประเทศดูไบ จากนั้นก็กลับมาเริ่มงานในสายอาชีพนี้ซึ่งคุณกำลังรู้จักกับผู้คิดค้นสูตรและสร้างสรรค์เมนูมากมาย ทั้งเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และอาหาร ของ เดบิค ประเทศไทย

About Chef Gift เชฟกิฟต์ เริ่มต้นจากความชอบในการลิ้มลองอาหารและขนมที่หลากหลาย แล้วเกิดสงสัยว่าเมนูเหล่านั้นทำออกมาได้อย่างไร มีขั้นตอนและส่วนผสมอะไรบ้าง แล้วจึงเริ่มศึกษาในโรงเรียนสอนทำอาหารในประเทศไทย เรียนรู้ ลองผิดลองถูก จนมีโอกาสไปสะสมประสบการณ์ทำขนมที่ Burj Al Arab ประเทศดูไบ จากนั้นก็กลับมาเริ่มงานในสายอาชีพนี้ซึ่งคุณกำลังรู้จักกับผู้คิดค้นสูตรและสร้างสรรค์เมนูมากมาย ทั้งเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และอาหาร ของ เดบิค ประเทศไทย
“ทำด้วยความสุข ทำให้อร่อย ทำให้คนทานมีความสุข” เพราะอาหารคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต อาหารคือศิลปะ อาหารคือวัฒนธรรม และอาหารคืออาชีพของเราด้วยค่ะ”

Chef Gift
Food Solutions Chef Manager, Bangkok, Thailand

By Chef Gift, with
Debic, for you.

“ทำด้วยความสุข ทำให้อร่อย ทำให้คนทานมีความสุข”

เพราะอาหารคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิต อาหารคือศิลปะ อาหารคือวัฒนธรรม และอาหารคืออาชีพของเราด้วยค่ะ

Chef Gift
Food Solutions Chef Manager, Bangkok, Thailand

By Chef Gift
with Debic,
for you.